KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Pelin Oğuz Erşan Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı adına tescilli marka ile faaliyet gösteren MAYLA ABROAD YURT DIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI’na aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere bu bölümde yer verilmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel verilerin korunması Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı için büyük hassasiyet arz etmekte olup Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Politika ile yönetilen; Şirket Hissedarlarının, Şirket Yetkililerinin, Ziyaretçilerimizin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanlarının ve Yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı, işbu Politika ile yönetilen; Çalışan Adaylarının, Şirket Hissedarlarının, Şirket Yetkililerinin, Ziyaretçilerinin, İşbirliği İçinde Olduğu Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı‘nın benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile şirketimiz ve şirketimiz adına şubelerimiz, alt acentelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

 1. Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı’nın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

 1. Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Kişisel verileriniz, web sitemiz, telefon, merkez ofisimiz ve şube ofisimizde yüz yüze, bilgi istek iletilebilen sosyal medya platformlarımız, düzenlediğimiz etkinlikler, paneller, oturumlar, konferanslarda form doldurma vasıtası ile müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir. Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ile paylaşılan kişisel verinin doğrudan müşteri tarafından, açık irade ile paylaşılması esastır. Bununla birlikte Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı, başta aracı hizmet verdiğimiz, üniversite, sigorta kurumu, uçak bileti satmaya haiz kurumlar, sponsorlar, dil okulları, olmak üzere, yasa gereği bilgi alma hakkımız bulunan kamu kurumlarından ve müşterinin hizmet aldığı anlaşmalı kurumlardan kişisel veri temin etme hakkını saklı tutmaktadır.

 1. Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı hangi verilerimi topluyor?

Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 1 ve 2 numaralı maddelere dayanarak, verilecek hizmet ve sözleşmelerin yükümlülüğü dâhilinde aşağıdaki verilerin tamamını veya bir kısmını toplayabilir.

– T.C.KİMLİK NUMARALARI
– KİMLİK/PASAPORT BİLGİLERİ
– İKAMETGAH/İLETİŞİM BİLGİLERİ (telefon numarası-eposta adresi-adres, fax, skype ve whatsapp)
– SAĞLIK BİLGİLERİ
– GÖRÜNTÜ/SES KAYDI/FOTOĞRAF/BİYOMETRİK BİLGİ VE FOTOĞRAF VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLARDA YER ALAN BİLGİLER
– BANKA HESAP BİLGİLERİ ve GELİR BELGELEYEN DÖKÜMANLAR, TAPU, RUHSAT, SİCİL KAYDI, MEMURİYET BELGELERİ, GEÇMİŞ SEYAHAT DÖKÜMLERİ, SAĞLIK BİLGİLERİ, MESLEKİ DURUM GÖSTERİR BELGELER, BAĞKUR-SSK DÖKÜMLERİ
– GEÇMİŞ VE GÜNCEL ÖĞRENCİLİK DURUM GÖSTEREN BELGELERİ, TRANSKRİPT
– MEDENİ HALİ GÖSTEREN DOKÜMANLAR, NÜFUS KAYIT SURETLERİ, ÇALIŞILAN İŞYERİNE AİT VİZE KURUMU TARAFINDAN İSTENEBİLECEK BELGELER, GÖREV KİMLİK KARTI.
– ADLİ SİCİL BİLGİLERİ
– DİPLOMA, SERTİFİKA, BAŞARI BELGELERİ
– AİLEYE AİT İKAMETGAH VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 1. Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

– İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

– İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

– Katılım sağlanacak yurt dışı programa ait koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda müşterilerimiz ile iletişime geçmek,

– Katılım sağlanacak yurt dışı eğitim/değişim programının sözleşmenizde gerçekleşen değişiklikler hakkında müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

– Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

– Katılım sağlanacak yurt dışı eğitim/değişim programının sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek,

– Müşterilerimize özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda her türlü ticari elektronik ve yazılı ileti gönderilebilmesi ve bilgilendirilmesi, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat aksiyonları, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek ve tarafınızca izin verilmesi durumunda, bilgileriniz aracılığıyla tarafınızla telefon, kısa mesaj, multi mesaj (MMS), e-posta, mektup, faks ve otomatik arama makineleri gibi her türlü cihaz aracılığıyla ürün ve hizmetlerimizle ilgili fayda ve satış teklifleri için iletişime geçebilmek,

– Yurtdışında anlaşmalı dil okullarımız, üniversite, lise, yaz okulu hizmeti sunan kurum, değişim programları organize eden sponsorlar ve diğer çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize önerilen hizmetlerle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek ve aracı hizmet sözleşmesinin ifasından kaynaklanan diğer hizmetleri sunabilmek

– Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

– KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 1. Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ile paylaşılan kişisel veriler Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı gözetimi ve kontrolü altındadır. Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 1. Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere
aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı sorumlu değildir.

 1. Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı kişisel verilerinizi yurtdışındaki 3. Kişilerle paylaşıyor mu?

Kişisel verileriniz Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ve birlikte hizmet sağladığımız yurt dışı sponsor, eğitim kurumları, sigorta kuruluşları, uçak bileti ve seyahat acenteleri), yurt dışı eğitim faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program yapımcısı ve gerçekleştiricisi kurum, kuruluşlarla, yurtiçi ve yurtdışındaki reasürans şirketleriyle, yurt dışı ilgili bakanlıklara verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla 6698 sayılı Kanun’unun 8 ve 9. maddelerindeki kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak paylaşılabilmektedir.

Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak) kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilmektedir. Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve çeşitli hukuki sebeplerle 6698 sayılı Kanun’unun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun olarak işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin münhasıran kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz.

 1. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı’nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

 1. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için hizmet sağladığımız kişilerin Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 1. Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı’na kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi “Mayla Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Kıbrıs Şehitleri Cd. No:76 K:3 D:301 Alsancak, İzmir” adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak PTT yoluyla veya web sitemizde yer alan iletişim formumuzu doldurarak ya da 0232 424 0858 no’lu Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı’nı arayarak iletebilirsiniz. Bu çerçevedeki başvurularınız 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsizdir.